SexFocia.pl to strona dla pełnoletnich.

Strona sexfocia.pl jest przeznaczona dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia.

Nasz serwis korzysta też z plików cookies, w celu personalizacji wyświetlanych treści w serwisie oraz wyświetlania reklam tudzież zliczania statystyk.

Wchodząc do Serwisu oświadczasz, że akceptujesz regulamin.

Regulamin

Przed dokonaniem rejestracji w serwisie SexFocia.pl wymagane jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem serwisu SexFocia.pl (dalej jako: Serwis lub SexFocia.pl). Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko po zarejestrowaniu Użytkownika na stronie internetowej pod adresem www.sexfocia.pl oraz zaakceptowaniu Regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu SexFocia.pl, prowadzonego przez spółkę Redstone Web Investments LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 3rd Floor 207 Regent Street, London, UK, England, W1B 3HH, zarejestrowaną w Companies House, company number: 09740663, posiadającą adres do korespondencji elektronicznej: [email protected] .

§ 1. Definicje

1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.

2. Użytkownik oznacza każdą osobę posiadającą co najmniej 18 lat, która za pomocą własnego i potwierdzonego adresu korespondencji elektronicznej lub loginu oraz hasła dokonuje procesu rejestracji na stronie internetowej SexFocia.pl.

3. SexFocia.pl (Serwis, Strona internetowa) oznacza Oprogramowanie znajdującą się w domenie https://sexfocia.pl.

4. Oprogramowanie oznacza ogół programów i skryptów znajdujących się na serwerze, które umożliwia korzystanie przez Użytkowników z Serwisu.

5. Administrator oznacza spółkę Redstone Web Investments LTD, będąca właścicielem Serwisu. Adres administratora do korespondencji elektronicznej: [email protected].

6. Moderator oznacza osobę fizyczną, która otrzymała od Administratora odpowiednie narzędzia umożliwiające zachowanie porządku na stronie oraz egzekwowanie od Użytkowników przestrzegania Regulaminu. Moderator nie ma dostępu do prywatnych danych Użytkownika, w tym jego hasła i adresu korespondencji elektronicznej.

7. Materiały oznaczają zdjęcia, filmy i inne teksty (w komentarzach, na forum, na blogu czy innych miejscach w Serwisie), jak i informacje zamieszczone w ustawieniach konta, w tym dane osobowe, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie. Materiałem jest również transmisja wideo i audio wykonana przez Użytkownika w ramach Serwisu.

8. Dane Osobowe oznaczają podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji informacje dające możliwość zidentyfikowania jego osoby, w szczególności adres korespondencji elektronicznej, płeć, data urodzenia, adres IP; gromadzone i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Prawa własności intelektualnej oznaczają prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, znaki usługowe, nazwy handlowe, prawa do know-how, prawa do baz danych, prawa do wzoru oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub równoważne formy ochrony prawnej, bez względu na ich charakter i miejsce wystąpienia na świecie oraz bez względu na to, czy są one zarejestrowane, z uwzględnieniem wniosków o przyznanie takich praw.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. SexFocia.pl jest społecznościowym serwisem internetowym, oferującym usługi przechowywania danych jak i dostępu do danych innych Użytkowników zarówno darmowe i płatne. Użytkownik otrzymuje dostęp do bazy danych SexFocia.pl, w której widoczne są profile innych Użytkowników, informacje na ich temat oraz zamieszczane przez nich Materiały. Serwis SexFocia.pl jest dostępny pod adresem www.sexfocia.pl.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści naruszających obowiązujące przepisy oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający prawa osób trzecich.

3. Korzystanie z sieci Internet niesie ze sobą zagrożenia ujawnienia treści osobom nieuprawnionym. Administrator zaleca korzystanie z programów antywirusowych.

4. Sexfocia.pl zapisuje w komputerze Użytkownika pliki cookies, służące obsłudze logowania i innym czynnościom ułatwiającym korzystanie z Serwisu. SexFocia.pl nie udostępnia i nie przechowuje plików cookies Użytkownika. Stosowanie plików cookies ma na celu umożliwienie poprawnego działania Strony na urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Działanie takie może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

5. Wymagania techniczne dotyczące oprogramowania niezbędnego do obsługi Serwisu są następujące:

a) przeglądarka Internetowa:

i. internet Explorer 8 lub nowsza;

ii. mozillaFirefoxnajnowsza wersja;

iii. google Chrome najnowsza wersja;

b) opcje i wtyczki:

iv. pliki cookies muszą być dozwolone;

v. JavaScripts musi być włączone;

vi. Java Runtime Environment (zawsze najnowsza wersja JRE 1.7 lub 1.8);

c) system operacyjny:

vii. Windows 7 lub nowszy;

viii. każda dystrybucja Linux wersja Gnome/KDE/LXDE Desktop (nie starsza niż jeden rok);

ix. OS X 10.9 lub nowszy;

x. sprzęt komputerowy spełniający wymagania obsługi systemu operacyjnego.

§ 3. Zawarcie Umowy

1. Z serwisu SexFocia.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Rejestrując się na portalu, Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;

b) jest pełnoletni i nie jest ograniczony w możliwości zawarcia umowy;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie) w myśl postanowień § 5 niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.sexfocia.pl.

3. Umowy o członkostwo zawierane są w języku polskim.

4. Rejestracja w serwisie SexFocia.pl, polegająca na zawarciu umowy o Członkostwo Darmowe, jest bezpłatna. Każdy Użytkownik może jednokrotnie wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne hasło.

5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sexfocia.pl może zostać wydrukowany lub zapisany na nośniku informacji.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Administratora obejmujące m.in. informacje o łącznej cenie, sposobie i terminie zapłaty, pakiecie usług związanych z wybranym przez Użytkownika Kontem Premium lub VIP, okresie na jaki umowa jest zawarta, prawie rozwiązania, prawie odstąpienia od umowy, dostępności usługi po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa, Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji.

7. Użytkownicy, mają możliwość zawarcia umowy o Członkostwo Płatne, przez co rozumie się utworzenie płatnego Konta Premium lub VIP. Konta różnią się wysokością opłaty i ilością udostępnianych usług. Po uiszczeniu należnej opłaty, Użytkownicy Konta Premium lub VIP mogą w pełni korzystać z usług Serwisu, należących odpowiednio do określonego rodzaju członkostwa. Użytkownik zostanie poinformowany o zasadach świadczenia usługi oraz o warunkach płatności przed zawarciem umowy o Członkostwo Płatne przy wyborze konta podczas rejestracji, tj. na stronie https://sexfocia.p]\l/rejestracja,1.html .

8. Użytkownik jest uprawniony do posiadania jednego Konta w Serwisie. W wypadku posiadania większej ilości kont SexFocia.pl zastrzega sobie prawo do ich usuwania.

9. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego hasła oraz danych dotyczących Konta.

10. SexFocia.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub anulowania Konta Użytkownika w przypadku nieautoryzowanego lub niezgodnego z prawem użycia Konta.

11. Użytkownik odpowiada za wszelkie czynności wykonane przy użyciu swojego Konta i hasła.

12. Zawierając umowę z SexFocia.pl, Użytkownik zobowiązuje się do:

a) nieudostępniania Konta innym osobom;

b) niezwłocznego zawiadomienia o naruszeniu zabezpieczeń Konta w tym nieupoważnionym wykorzystaniu hasła lub Konta;

c) podania prawdziwych i wyczerpujących informacji o sobie zgodnie z wymogami formularza rejestracyjnego;

d) uaktualniania danych podanych w procesie rejestracji.

13. Umowa o Członkostwo Darmowe zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a Użytkownik może ją rozwiązać w dowolnym momencie (likwidacja profilu).

14. Członkostwo Płatne oznacza zawarcie umowy o Członkostwo Płatne i jest związane z wyborem Konta Premium lub VIP. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia rejestracji przez Administratora. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

15. Użytkownicy posiadający darmowe Konto w serwisie SexFocia.pl w każdym momencie mogą zamówić Członkostwo Płatne, tzn. Konto Premium lub VIP. Użytkownicy decydujący się na Członkostwo Płatne są zobowiązani do uiszczenia odpowiednich opłat, uzależnionych od rodzaju Konta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez SexFocia.pl zamówienia na Członkostwo Płatne. Przyjęcie zamówienia następuje automatycznie poprzez wypełnienie pól w formularzu rejestracyjnym i kliknięcie pola „Rejestruj”. Postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

16. Umowa o Członkostwo Płatne zostaje zawarta na czas określony, tj. 30 (słownie: trzydzieści) dni. Po upłynięciu 30-dniowego terminu Umowa o Członkostwo Płatne automatycznie wygasa.

17. Użytkownik ma prawo do przedłużenia umowy o Członkostwo Płatne przed upływem 30 dni od jej zawarcia, po uiszczeniu opłaty za kolejny okres.

18. Konto Użytkownika zostaje aktywowane, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres korespondencyjny Użytkownika.

19. Celem wykrycia i korekcji błędów we wprowadzanych przez Użytkownika danych, Administrator przesyła wiadomość aktywującą na adres korespondencji elektronicznej podany przez Użytkownika oraz wiadomość sms na podany przez Użytkownika numer telefonu.

§ 4. Płatności

1. Należna opłata musi zostać dokonana z góry.

2. SexFocia.pl ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uzyskania całości należnej płatności za każdy okres trwania umowy o płatne członkostwo. Użytkownik może dokonać płatności poprzez przelew bankowy w zewnętrznym systemie płatności DotPay, obsługiwanym przez DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie.

3. Opłata jest jednorazowa i pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Konta Premium lub VIP przez 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni.4. Wysokość opłaty jest uzależniona od wyboru Konta Premium lub VIP oraz ilości usług i bonusów wynikających z korzystania z nich. Wszelkie informacje związane z opłatami za używanie Konta zawarte są w formularzu rejestracyjnym na stronie https://sexfocia.p]\l/rejestracja,1.html .

5. Jakiekolwiek zmiany opłat za usługi zostaną ogłoszone na stronie Sex.Focia.pl i nie będą dotyczyły trwających umów. Jeśli zatem Użytkownik zawarł z SexFocia.pl umowę z określoną opłatą, zmiany w tym zakresie nie będą miały zastosowania do aktualnie trwającej umowy i znajdą zastosowanie do przyszłych umów.

6. Jeszcze przed dokonaniem zapłaty Użytkownik powinien wziąć pod uwagę fakt, iż jakiekolwiek kwoty wpłacone z góry nie będą zwracane, o ile nie określono wyraźnie inaczej w Regulaminie.

7. Opłaty dokonane przed zgłoszeniem nieautoryzowanego użycia Konta nie będą zwracane.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Wszelkie dane przekazane Sexfocia.pl przetwarzane będą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku oraz innymi odpowiednimi przepisami Wielkiej Brytanii (Data protection act 1998).

2. Serwis SexFocia.pl działa zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Użytkowników. Ochrona danych osobowych Użytkowników podlega prawu brytyjskiemu z uwagi na to, że administrator danych: Redstone Web Investments LTD ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 7 pkt. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.), nie stosuje się przepisów prawa polskiego w tym zakresie. Zastosowanie znajdują tu przepisy brytyjskiej ustawy z 1998 r. o ochronie danych osobowych (Data protection act 1998) oraz obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy prawne dotyczące handlu elektronicznego ( The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002).

3. Administratorem Danych Osobowych jest Redstone Web Investments LTD z siedzibą w w Wielkiej Brytanii, 3rd Floor 207 Regent Street, London, UK, England, W1B 3HH, zarejestrowana w Companies House, company number:09740663, posiadająca adres email: [email protected].

4. Mając na uwadze brytyjską ustawę o ochronie danych osobowych, Sexfocia.pl zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

5. Do założenia Konta na stronie internetowej Sexfocia.pl niezbędne jest podanie określonych danych osobowych Użytkownika tj.:

a) imię i nazwisko lub pseudonim,

b) miejsce zamieszkania (tylko miejscowość),

c) adres korespondencji elektronicznej,

d) płeć.

6. Korzystanie z usług Sexfocia.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie i przekazywanie danych osobowych Użytkownika ze względu na poniżej wymienione cele.

7. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

9. Celem przetwarzania płatności, ich uzgadniania lub przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy, Sexfocia.pl może także przekazywać na żądanie uprawnionych organów podane przez Użytkownika dane.

10. Dane osobowe są wykorzystywane do obsługi Kont Użytkowników oraz świadczenia usług przez Administratora w celu wykonania umowy przechowywania i udostępniania danych zawartej z Użytkownikiem.

11. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Administratora ( [email protected]) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Witryna internetowa www.sexfocia.pl zawiera linki do witryn internetowych innych podmiotów. Administrator oświadcza, iż nie jest odpowiedzialny za procedury związane z polityką prywatności witryn internetowych innych podmiotów.

13. Administrator zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Transmisja danych osobowych jest zabezpieczana przy pomocy technologii _______ z bitowym kodowaniem. Wysoki standard zabezpieczeń może być skuteczny wyłącznie pod warunkiem stosowania przez Użytkowników określonych praktyk zabezpieczających.

14. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji podlegają Polityce Prywatności SexFocia.pl, zamieszczonej na stronie internetowej SexFocia.pl.

§ 6. Konto Użytkownika

1. Użytkownik w ramach Członkostwa Darmowego, jak również Płatnego, może w każdej chwili usunąć swój profil na portalu SexFocia.pl. W tym celu należy wybrać zakładkę „Konto Użytkownika", a następnie „Moje członkostwo". W opcji „Informacje o moim profilu" należy kliknąć „tutaj". Tym samym usunięciu ulegają Konto Użytkownika oraz wszelkie dane i treści publikowane przez niego na łamach Serwisu, z zastrzeżeniem iż adres IP oraz adres email Użytkownika są logowane.

2. Likwidacja konta nie zwalnia Użytkownika z uregulowania pozostałych płatności, wynikających z zawartych już umów. Likwidacja konta w trakcie okresu rozliczeniowego, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie stanowi podstawy do rozliczenia środków za okres pozostały do końca umowy o Członkostwo Płatne.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o Członkostwo Płatne, zarówno przez Użytkownika, jak i przez SexFocia.pl, musi zostać złożone najpóźniej 14 dni przed końcem obowiązywania umowy o Członkostwo Płatne.

4. Rozwiązanie umowy o Członkostwo Płatne przez Użytkownika jest skuteczne pod warunkiem złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu w przewidzianej formie tj. wiadomości elektronicznej (e-mailem). Przy czym złożenie oświadczenia o rozwiązaniu uważa się za dokonane w dniu wysłania wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].

5. Po zakończeniu Członkostwa Płatnego Premium lub VIP status Użytkownika zostaje automatycznie przekształcony w Członkostwo Darmowe (ze związanym z tym ograniczonym zakresem korzystania z usług).

6. Strony zachowują prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o Członkostwo Darmowe oraz o Płatne Członkostwo Premium i VIP. Prawo do natychmiastowego rozwiązania wypowiedzenia umowy przysługuje SexFocia.pl w przypadku, gdy Użytkownik w czasie rejestracji, zamawiania płatnego członkostwa lub dokonywania zmian, umyślnie podaje fałszywe dane lub wielokrotnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Po każdorazowym przedłużeniu umowy o Członkostwo Płatne Użytkownik otrzymuje wiadomość na wskazany adres korespondencji elektronicznej, potwierdzającą istotne informacje dotyczące umowy.

7. W przypadku skargi, dotyczącej uzasadnionego podejrzenia złamania prawa lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, SexFocia.pl ma prawo do zablokowania Materiałów, których ta skarga dotyczy. Prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy stosuje się odpowiednio.

8. Informację o zablokowaniu Konta, Administrator zamieszcza w danym Koncie Użytkownika. Komunikat zostaje wyświetlony w poniższy sposób ________________. Konto zostaje odblokowane przez Administratora po ustaniu przesłanek do zablokowania.

9. Przed dokonaniem blokady Konta, SexFocia.pl przesyła informację o powyższym na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres do korespondencji elektronicznej.

10. Konto może zostać w każdym czasie usunięte lub zablokowane przez SexFocia.pl, jeżeli zażąda tego stosowny organ, gdy rozwiązana zostanie umowa z Użytkownikiem lub gdy pozostawienie Materiałów na Koncie grozi zaistnieniem szkody.

11. Po zablokowaniu Konta Użytkownika, zobowiązanie do uiszczenia niedokonanych dotychczas opłat wynikających z Płatnego Członkostwa nie wygasa. W przypadku nieuzasadnionego zablokowania dostępu do Konta Premium lub VIP, czas trwania Członkostwa Płatnego zostanie odpowiednio przedłużony. W przypadku, gdy przedłużenie nie jest możliwe, SexFocial.pl zwraca opłatę za okres zablokowania Konta.

12. Wszelkie kontakty, korespondencja i czynności podejmowane wobec reklamodawcy ujawnionego w Serwisie zachodzą wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a reklamodawcą. Zawierając umowę z SexFocia.pl Użytkownik potwierdza, że SexFocia.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku takich działań.

13. Zawierając umowę z SexFocia.pl Użytkownik wyraża zgodę by Serwis zawierał reklamy oraz zobowiązuje się nie ukrywać reklam przed wyświetlaniem poprzez HTML/CSS lub w inny sposób. Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklam, zarówno za uprzednim powiadomieniem, jak i bez powiadomienia oraz bez rekompensaty na rzecz Użytkownika.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Zamieszczając Materiały oraz udostępniając je innym osobom Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Administratora. Administrator jest jedynie podmiotem, który zapewnia odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Administrator nie monitoruje treści Materiałów publikowanych przez Użytkownika.

3. Umieszczając Materiały w Serwisie Użytkownik udziela SexFocia.pl globalnej, wolnej od opłat i niewyłącznej licencji na powielanie oraz publikację Materiałów na Koncie w celu zwykłego działania Serwisu, wyświetlania oraz dystrybucji Konta w Serwisie w dowolnym czasie do momentu usunięcia Konta.

4. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na wyświetlanie Materiałów, może w dowolnym czasie usunąć swoje Konto. Wszelkie Materiały nie będą dostępne dla innych Użytkowników. Z powodów technicznych niepodlegających kontroli SexFocia.pl, informacje te mogą zniknąć z wyszukiwarek internetowych (np. Google, Firefox) po dłuższym okresie.

5. SexFocia.pl udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, globalnej licencji, bez prawa udzielania sublicencji, na dostęp do Materiałów stanowiących własność innych Użytkowników w zakresie normalnego użytkowania Serwisu, do momentu usunięcia Konta.

6. SexFocia.pl udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, globalnej licencji, bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z Oprogramowania do momentu usunięcia Konta. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie informacje i Materiały.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania na Konta Użytkowników, kradzieże Kont oraz skutki korzystania z Konta przez osoby trzecie, inne niż Użytkownik.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i relacje osobiste pomiędzy Użytkownikami, które mogą powstać jako konsekwencja zawarcia znajomości zarówno w, jak i poza obszarem funkcjonowania Serwisu.

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane osobowe i informacje podane podczas rejestracji oraz za treść zamieszczanych przez siebie Materiałów. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.

10. Użytkownik akceptując Regulamin zapewnia, że jego członkostwo w serwisie nie służy celom handlowym. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania portalu w tych celach.

11. Użytkownik oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania praw autorskich do Materiałów;

b) umieszczenie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych Materiałów przez innych Użytkowników oraz Administratora;

d) podczas rejestracji i korzystania z Serwisu będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa.

12. Serwis może zawierać treści, których właścicielem jest osoba trzecia, oraz łącza do innych witryn (strony zewnętrzne). SexFocia.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i funkcjonowanie stron zewnętrznych. Zawarcie umowy z SexFocia.pl stanowi potwierdzenie i przyjęcie do wiadomości informacji, że SexFocia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek rzeczywiste bądź domniemane szkody lub straty spowodowane korzystaniem ze stron zewnętrznych.

13. SexFocia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach, do których można uzyskać dostęp korzystając z Serwisu. W przypadku korzystania z materiałów zawartych na stronie zewnętrznej, Użytkownika obowiązuje regulamin danej strony zewnętrznej, a nie niniejszy Regulamin.

14. Zawierając umowę z SexFocia.pl Użytkownik zwalnia Administratora, jego kadrę zarządzającą oraz pracowników z odpowiedzialności za odszkodowania, koszty, wydatki (łącznie z uzasadnionymi kosztami prawnymi) powstałe wskutek roszczeń, żądań, zarzutów osób trzecich z powodu lub na podstawie nieprzestrzegania Regulaminu lub naruszenia praw innego podmiotu.

15. Zawarcie umowy z SexFocia.pl oznacza, że Użytkownik rozumie i zgadza się, że usługa wskazana w umowie dostarczana w stanie „tak jak jest” oraz że korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

16. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie SexFocia.pl wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje, bez względu na to, czy są one wyraźne czy dorozumiane. Wyłączone zostają gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania prawa. W szczególności, niezależnie od powyższych postanowień, SexFocia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie lub utratę dostępu, jakiekolwiek usterki, nieuprawnione korzystanie spowodowane udostępnieniem dostępu do Konta, jakiekolwiek niewłaściwe działanie połączenia internetowego lub komputera Użytkownika.

17. SexFocia.pl nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu będzie nieprzerwany lub bez błędów.

18. Zawarcie umowy z SexFocia.pl oznacza, że Użytkownik rozumie i zgadza się, że SexFocia.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę zysków;

b) utratę danych;

c) utratę oczekiwanych oszczędności (bezpośrednich lub pośrednich);

d) utratę możliwości;

e) utratę renomy;

f) utratę użyteczności;

g)szkody bezpośrednie, przypadkowe, wyjątkowe, wynikowe lub odszkodowania retorsyjne wynikające z wszelkich spraw związanych z Serwisem.

19. Jednakże SexFocia.pl nie ogranicza swojej odpowiedzialności za oszustwo, śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania, ani za inne zobowiązania, których nie można ograniczyć lub wyłączyć na mocy przepisów.

20. Z zastrzeżeniem postanowień powyższych, odpowiedzialność SexFocia.pl, niezależnie od źródła powstania, jest w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy ograniczona do wysokości opłaty za usługi wynikające z umowy zawartej pomiędzy SexFocia.pl a Użytkownikiem.

21. W przypadku sporu z innym Użytkownikiem, dotyczącego Serwisu, Użytkownik zwalnia SexFocia.pl z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania i szkody, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynikające z takiego sporu lub w jakikolwiek sposób z nim powiązane.

§ 8. Działania niedozwolone

1. Zakazane jest dokonywanie przez Użytkownika poniższych czynności:

a) udostępnianie jako własnych danych osobowych osób trzecich;

b) zamieszczanie lub rozpowszechnianie materiałów i informacji zniesławiających lub naruszających dobre imię osób trzecich, zawierających treści obraźliwe lub w inny sposób naruszających obowiązujące przepisy;

c) grożenie osobom trzecim, nagabywanie lub w inny sposób naruszanie ich praw;

d) zamieszczanie treści zawierających szkodliwe oprogramowanie;

e) używanie Serwisu w sposób, który wpływałby negatywnie na dostępność usług dla innych Użytkowników;

f) przechwytywanie lub usiłowanie przechwytywania korespondencji elektronicznej innych Użytkowników;

g) zamieszczanie na swoim profilu reklam produktów lub usług, a także rozpowszechnianie wśród Użytkowników Serwisu reklam w jakiejkolwiek formie lub wysyłanie wiadomości o charakterze handlowym. Dotyczy to w szczególności umieszczania na profilu Użytkownika linków lub wysyłania wiadomości poprzez wewnętrzny system komunikacji;

h) ładowanie, publikowanie, przesyłanie za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób Materiałów, których Użytkownik nie może udostępniać na mocy jakichkolwiek przepisów, stosunków umownych;

i) ładowanie, publikowanie, przesyłanie za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób Materiałów, które naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności;

j) ładowanie, publikowanie, przesyłanie za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, spamu, tzw. „łańcuszków”, tzw. „piramid finansowych” i innych podobnych materiałów reklamowych;

k) śledzenie lub nękania innych Użytkowników w inny sposób;

l) gromadzenie lub przechowywanie danych osobowych innych Użytkowników w związku z działaniami zabronionymi.

2. Pod pojęciem niedozwolonego wykorzystania serwisu w celach handlowych, rozumie się między innymi:

a) odpłatne oferowanie towarów lub usług każdego rodzaju, zachęcanie do składania ofert lub odsyłanie do miejsca, gdzie oferty mogą być składane;

b) reklamowanie stron internetowych poświęconych działalności gospodarczej, w szczególności takich stron, na których oferowane są odpłatnie towary i usługi, stron internetowych służących przedstawieniu lub promocji przedsiębiorstw lub innych podobnych stron internetowych;

c) umieszczanie linków zawierających przekierowanie do innej strony internetowej;

d) zamieszczanie numerów telefonów;

e) zawieranie znajomości w celu osiągnięcia zysku, w szczególności poprzez wskazywanie numerów telefonów, korzystanie z których wiąże się z dodatkową opłatą;

f) gromadzenie udostępnianych w serwisie danych lub dążenie do pozyskania danych do celów handlowych.

3. Akceptując Regulamin i zawierając umowę z SexFocia.pl Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zachowanie oraz ujawnianie przez SexFocia.pl Materiałów, jeśli takie obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w dobrej wierze, jeśli zachowanie lub ujawnienie tych treści jest uzasadnione w celu:

a) przeprowadzenia postępowań prawnych;

b) egzekwowania opłat;

c) odpowiedzi na roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich;

d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa SexFocia.pl lub osób trzecich.

§ 9. Zmiana Regulaminu

1. SexFocia.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania w niniejszym Regulaminie zmian.

2. SexFocia.pl poinformuje wszystkich zarejestrowanych Użytkowników o zmianach.

3. Zmiany uważa się za przyjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od poinformowania o zmianach, Użytkownik nie rozwiąże umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Nieprzerwane korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją nowej wersji Regulaminu.

5. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym SexFocia.pl wysyłając korespondencję elektroniczną na adres[email protected] .

6. Zawarta z Użytkownikiem umowa zostaje rozwiązana z dniem otrzymania przez SexFocia.pl informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 10. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Użytkownik ma prawo, w terminie czternastu dni od momentu dostarczenia usługi, bez podania przyczyny, odstąpić od zawartej umowy. Termin odstąpienia od umowy jest zachowany, gdy przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane na adres elektroniczny [email protected]

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zostają zwrócone wszystkie uiszczone opłaty. Zwrot środków następuje w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przyjęto zgłoszenie o odstąpieniu od umowy. W procesie zwrotu środków wykorzystywana jest metoda płatności, która została użyta w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawne obowiązujące w Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

2. Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego terytorium usługodawca ma siedzibę. W związku z powyższym, zastosowanie znajdą obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy prawne dot. handlu elektronicznego ( The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002).

3. Do umów z udziałem konsumentów - w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne, w tym przepisy prawa polskiego, przepisy prawne dot. handlu elektronicznego ( The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002) nie znajdują zastosowania. W przypadku gdy postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się mniej korzystne dla Użytkownika niż polskie prawo konsumenckie to wprost znajdują zastosowanie w szczególności: przepisy polskiej ustawy z 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).

4. Użytkownik w każdym czasie może złożyć reklamację w przypadku niezadowolenia z świadczonych przez SexFocia.pl usług, czy też konieczności likwidacji konta z przyczyn niezależnych od Użytkownika, poprzez formularz na stronie internetowej https://sexfocia.pl/kontakt.html lub e-mailem na adres: [email protected] SexFocia.pl niezwłocznie ustosunkuje się do złożonej przez Użytkownika reklamacji lub prośby, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Regulamin został sporządzony w języku polskim.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane będą polubownie, na przykład w drodze negocjacji lub mediacji.

7. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia po wyczerpaniu polubownych negocjacji lub mediacji będą mogły wystąpić na drogę sądową do właściwego sądu w Londynie.

8. Nieprzestrzeganie lub nieegzekwowanie przez SexFocia.pl swoich praw zawartych w niniejszym Regulaminie nie oznacza zrzeczenia się danego prawa. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, strony uzgadniają, że sąd powinien uwzględnić intencje stron wyrażone w takim postanowieniu i nadać im moc obowiązującą. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.